V Međunarodni Simpozijum "Agrosym 2014"

Тематске области

  Биљна производња
  хортикултура; виноградарство и винарство; воћарство; ратарске културе; украсно, ароматично и љековито билје; ливадарство и пашњаштво; ботаника и фитоценологија; физиологија билјака; генетика и оплемењивање; производња сјемена и садног материјала; исхрана и ђубрење; обрада; механизација
  Заштита биља и безбједност хране
  интегрална заштита (бактерије, глјивице, вируси, вирус као агенти, нематоде, инсекти, гриње); биолошка контрола; безбједност хране; билјни биотички и абиотички поремећаји; биљна толеранција и отпорност; контрола корова; карантинске болести; резидуе пестицида; сертификација биљних врста; берба, сортирање, паковање и чување пољопривредних производа
  Органска пољопривреда
  производне технике; агро-екологија, биодиверзитет и управлјање агро-екосистемима; плодност земљишта (покривни усјев, компост); стандарди; законодавство; инспекција; сертификација, акредитација и обиљежавање; маркетинг органских полјопривредно-прехрамбених производа
  Заштита животне средине и управлјање природним ресурсима
  вода и управлјање землјишним ресурсима; наводњавање и одводњавање; педологија; агро-метеорологија; климатске промјене; деградација землјишта и дезертификације; крчење шума и газдовање шумама; системи за наводњавање и управлјање; кружење земља-вода-билјка-атмосфера; салинитет; утицаји производње и потрошње хране на животну средину; мултифункционалност; биогорива и обновлјива енергија
  Сточарство
  сточарска производња; здравлје животиња и зоонозе; физиологија; исхрана; добробити животиња; епидемиологија; биосигурност; ветеринарство; генетика и оплемењивање; пчеларство; перадарство;испаша; ловство; рибарство; пчеларство
  Рурални развој и агроекономија
  рурална политика; организација и економика пољопривреде; управлјање; диверсификације руралне економије; руралне финансије; зелена економија; сеоски туризам; социјални капитал и руралне институције; руралне услуге; рурална социологија; рурално-урбане интеракције; локални, територијални и просторни развој; иновације руралног система; сеоска мрежа и кластери; валоризација типичних и традиционалних производа; родна питања; полјопривредне савјетодавне и стручне службе; сеоска отпорност, сиромаштво и